1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

THANH DƯƠNG

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.891]
Sát thương: [1.255]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Phóng ra Bán Nguyệt Trảm gây sát thương.
Băng Phong Chú Băng Phong Chú
Linh sủng cấp 15 mở. Phóng ra nhiều bùa chú gây sát thương.
Tam Thanh Quang Tam Thanh Quang
Linh sủng cấp 30 mở. Phong chân khí về phía trước gây nhiều lần sát thương.
Tứ Hoang Kinh Tứ Hoang Kinh
Người chơi cấp 25 học. Khi sinh lực mục tiêu dưới 40% sẽ gây thêm sát thương.
Giới thiệu linh sủng

Trưởng lão Thục Sơn phái, sau khi Hoa Thiên Cốt từ Trường Lưu trở về nhậm chức trưởng môn y đã nhiều lần làm khó dễ. Nhưng sau khi thấy Hoa Thiên Cốt một mình ra sức bảo vệ Thục Sơn trước Thất Sát đã mười phần cảm kích, tâm phục trong lòng.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 16.056 SL và 3.663 sát thương
2 Tăng 24.168 SL và 4.502 sát thương
3 Tăng 32.200 SL và 5.021 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 38.780 SL và 5.777 sát thương
5 Tăng 48.176 SL và 6.381 sát thương
6 Tăng 56.176 SL và 7.017 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 62.068 SL và 7.444 sát thương. Tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 71.096 SL và 7.923 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 18% bạo kích
9 Tăng 121.452 SL và 12.787 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 132.712 SL và 14.029 sát thương. Tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 144.708 SL và 15.156 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 14.532 sinh lực
12 Tăng 154.620 SL và 16.461 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 32% bạo kích
13 Tăng 162.108 SL và 17.443 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 18.684 sinh lực
14 Tăng 178.320 SL và 19.188 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 20.552 sinh lực
15 Tăng 196.152 SL và 21.107 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 38% bạo kích
16 Tăng 215.768 SL và 23.218 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 24.868 sinh lực
17 Tăng 237.348 SL và 25.540 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 40% né tránh
18 Tăng 261.084 SL và 28.094 sát thương. Tăng chủ nhân 2.624 sát thương